1
Hovädzí bôčik
10. augusta 2022
TE-FOOD-Image-Tomata-Budova
Brigádnik/brigádnička na pomocné práce
2. decembra 2022

Veľká valentínska súťaž o 3 balíky výrobkov TOMATA

 ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE:

Štatút súťaže

Súťaž o 3 balíčky našich produktov.

Trvanie: 09.02.2023 – 14.02.2023

Žrebovanie sa uskutoční - 15.02.23

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

TOMATA s.r.o, so sídlom Kolárovo, Železničný rad 3154, 946 03 IČO: 31384358
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

 

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

 1. Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
 2. Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže, musia účastníci zanechať komentár pod súťažný príspevok na oficiálnej Facebook stránke Tomata s.r.o., ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak.
 4. Účastník odoslaním súťažného príspevku vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého príspevku a použitím súťažného príspevku nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného príspevku a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
 5. Výhercovia súťaže, 3 osoby sa určia na základe nasledovných možností:
  b.Vyhrávajú náhodne vylosované komentáre pod príspevkom, ktoré sú k téme zadania súťaže podľa voľby komentujúceho.
  c. Vyhrávajú súťažiaci, ktorého vyberie odborná porota podľa kritérií stanovených v príspevku, ohlasujúcom súťaž alebo upresňujúcom pravidlá.
 6. Vyhrávajú náhodní výhercovia: 3 výhercovia budú vyžrebovaní. Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výhercovia budú losovaní. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.
 7. Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
 8. V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom len 1x, výhercov môže byť dokopy 3 

Mená víťazov budú uverejnené spoločnosťou TOMATA s.r.o. v komentári k príspevku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz je povinný do 3 kalendárnych dní kontaktovať spoločnosť TOMATA s.r.o. na Facebooku s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť TOMATA s.r.o. odošle výhru do 72 hodín po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.

 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.
 2. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

Ochrana osobných údajov. Každý účastník účasťou na súťaži súhlasí s tým, že jeho Facebook meno môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov TOMATA s.r.o. Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde. Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný TOMATA s.r.o. na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti na sociálnej sieti TOMATA s.r.o. sa nesmú zasielať žiadne adresy.

Tím TOMATA s.r.o.